Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Implementacija na informaciski sistem (makedonski)". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Универзитет Св.„Климент Охридски“ – Битола
Факултет за администрација и
Менаџмент на информациски системи –
Битола
Семинарска работа
Изработка и имплементација
на информациски систем на
ФАМИС
Изработил: Марјан Стојчевски, Петар Милошевски, Сашо Поповски, Димитар Димоски Предмет: Анализа и логички дизајн на информациски системи Индекс бр. 279,160,274,275 Проф.Д-р Снежана Савоска
Битола, октомври 2008 година
Вовед
Превземањето на одговорноста за изработка и имплементација на информациски систем за некоја компанија претставува голема одговорност. Потребно е стручно и внимателно да се разгледаат побарувањата на компанијата која го бара системот, внимателно и со минимални грешки да се изработи и имплементира, за на крај корисниците да бидат задоволни од работата и можностите кои ги нуди новоизградениот информациски систем.
ФАМИС
Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи (ФАМИС), во еден сегмент како продолжение на Интердисциплинарните студии по јавна администрација, нуди студиски програми кои се компатибилни со европските модели и стандарди, кои што овозможуваат образование кое е актуелно, современо, отворено, флексибилно и ефикасно, моделирано според потребите на пазарот, а истовремено во согласност со желбите и интересите на студентите и со нагласен интердисциплинарен карактер. При нивното креирање посебно е ставен акцент на активната улога на студентот во целокупниот образовен и научно-истражувачки процес.
Исто така факултетот има соработка со високообразовни институции надвор од државата како што се универзитетот во Љубљана, во Белград, Југозападниот универзитет и универзитетот во Софија.
Следејќи ги современите заложби за градење на економија заснована на знаења, како и заложбите за пристапување во ЕУ и НАТО, евидентно се наметнува потребата за сеопфатно и интегрирано опфаќање и изучување на прашањата што се предмет на интерес на институциите на ЕУ , како што се јавната администрација, бизнис климата, примената на информатиката во водење на бизнисот и слично, по примерот на другите развиени земји, оттука и потребата за едуцирање на стручни и професионални кадри во областа на јавната и на бизнис администрацијата и бизнис и менаџментот на информациските системи.
Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи има повеќегодишно работно искуство и се соочува со некои проблеми. За да ги реши овие проблеми, ФАМИС решава да порача информациски систем кој ќе ги реши проблемите во работата и истовремено ќе дава најдобар ефект и ефикасно ќе влијае врз вработените и студентите.
ФАМИС има два главни правци на образование:
Менаџмент на информациски системи;
Јавна администрација.
Предавањата на двете студиски програми ги одржуваат професори и од други универзитети и други градови од земјата. Исто така, и студентите на овој факултет ги има од целата држава.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta