Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Apsolutna i relativna gustina". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U NIŠU
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU
Apsolutna i relativna gustina
Seminarski rad iz predmeta
Hemijski parametri radne i životne sredine
Aleksandar Vučić 09361
Niš, 2010
Sadržaj
Uvod..................................................................................................................................1
Pojam gustine.................................................................................................................2
Apsolutna gustina..........................................................................................................3
Relativna gustina............................................................................................................6
Povezanost apsolutne i relativne gustine.......................................................................7
Zavisnost gustine...........................................................................................................8
Gustina vode i leda........................................................................................................9
Literatura..........................................................................................................................12 Uvod
Pojam gustine
U ovoj formuli:
-ρ (ro) označava gustinu,
-m označava masu tela, a
Gustine elemenata i čistih jedinjenja su karakteristične konstante ali pošto zavise od temperature, saopštavaju se zajedno sa temperaturom na kojoj su određene.
Apsolutna gustina
Gustina (normalna, apsolutna) pare ili gasa pradstavlja masu jedinice zapremine na temperaturi od 0°C (273K) i pritisku od 101325 Pa. Određivanje gustine gasova i para, za precizna istraživanja, zahteva osetljive i savremene instmmente, a mase gasova ili para moraju se preračunavati na odgovarajućoj nadmorskoj visini i geografskoj širini (45°). Jedinice gustine izražavaju se u: g/cm3, g/dm3, kg/dm3, kg/m3.
INCLUDEPICTURE "http://upload.wikimedia.org/math/e/
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
luminijum 2720 Magnezijum 1740
Antimon 6685 Mangan 7400
Arsen 5776 Bakar (elektrolitni) 8933
Azbest 2000-2800 grupa minerala-mika 2600-3200
Bakelit 1340 Mikanit 1900-2600
Barijum 3600 Molibden 10200
Berilijum 2690-2700 Legura bakra sa cinkom 8400-8700
Bor 3300 Naftalin 1150
Beton 1800-2400 Nikl 8350-8900
Bizmut 9807 Nikelin 8600-8850
Bronza 8800-8900 Novo srebro 8400-8700
Celuloza 1380 Najlon 1140
Hrom 6920 Olovo 11300-11400
Hromonikelin 8200-8370 Parafin 870-910
Opeka 1400-2200 Pesak (suv) 1550-1800
Kalaj (beli) 7200-7400 Platina 21300-21500
Cink 7130-7200 Pleksiglas 1180-1200
Drvo Porcelan 2300-2500
- hrast 600-900 Kalijum 870
- lipa 400-600 Šalitra 2260
Duraluminijum 2800 Sumpor monoklitni 1960
Ebonit 1100-1300 Sumpor romboidan 2067
Koža (suva) 860
Fosfor beli 1830 Natrijum 980
Gips 2310-2330 Srebro 10500
Glina (suva) 1500-1800 Čelik 7500-7900
Grafit 2300-2720 nerđajući čelik 7860
Guma 1100-1190 Topljeni čelik 7840
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta