Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Affiliate Marketing (makedonski)". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Универзитет Св.„Климент Охридски“ – Битола
Факултет за администрација и
Менаџмент на информациски системи –
Битола
Семинарска работа
тема:
“Affiliate Marketing“
Изработил: Индекс бр. Проф. Д-р
Битола, јуни 2009 година
Содржина
Вовед..............................................................................................2
Affiliate Marketing............................................................................3
Историја.........................................................................................6
Криминал........................................................................................7
Заклучок.........................................................................................9
Користена литература.................................................................10
Вовед
Со појавувањето на модерното работење на претпријатијата се вметнуваат некои современи елементи кои стануваат клучни предуслови за успехот и исполнувањето на целта на секоја компанија. Од овие елементи најголемо значење има маркетингот кој претставува еден вид на пазарна акција на компанијата во однос на клиентите и во себе вклучува повеќе активности кои започнуваат со истражување, планирање и промоција, па се до реализирање и финален контакт на производот со клиентите.
Со екстремниот развој на интернетот во последните две децении, се појавува и поврзаноста на претпријатијата со интернетот, но и произлегува една сосема нова сфера во бизнисот, односно електронските компании и електронската трговија.
Маркетингот како битен елемент во модерната работа почна се повеќе и повеќе да се застапува по електронски пат како последица на ефектот што го даваше при интернет промоциите. Со неколкугодишна застапеност и еволуција на маркетингот, на светската мрежа најпрво се појави онлајн-маркетинг кој потоа премина во еден нов израз - “affiliate marketing” кој како поим претставува приспојување на маркетингот со електронскиот бизнис и интернетот.
Affiliate Marketing
Во литературата не постои некоја точна дефиниција за овој термин поради фактот што претставува прилично млада гранка во индустријата на електронскиот бизнис и ја има во најразлични облици, а и сите корисници ја третираат со различно значење.
Affiliate Marketing претставува интернет базирана маркетинг практика каде електронскиот бизнис во улога на посредник меѓу клиентите и компаниите е надограден со врски за секој посетител или клиент, кои клиентот го водат на вистинското место, односно на веб-сајтот препорачан од посредникот. Бидејќи клиентите се донесени благодарение на напорот на affiliate marketing, посредниците си наплаќаат во зависност од посетеноста на клиенти. Поедноставно кажано, affiliate marketing е запознавање и средба помеѓу клиентите и комерцијалните компании по пат на електронска промоција и презентација.
Аffiliate Мarketing – индустријата во својот механизам на работа содржи четири главни видови на субјекти:
Комерцијалисти (компаниите и бизнисите кои се презентирани преку ваквиот начин на работа, односно субјектот кој нарачува од Објавувачот да биде презентиран на Мрежата);
Мрежа (www);
Објавувачи (најчесто Веб-сајтови со голем интензитет на посетеност кои граѓаните ги запознаваат со комерцијалните компании и вршат различни промоции и поволности по пат на електронска пошта, СМС пораки и тн.);
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta