Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Definisanje i značenje marketinga". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
ČAČAK
SEMINARSKI RAD
Predmet: MARKETING I ODNOSI SA JAVNOŠĆU
DEFINISANJE
I ZNAČENJE MARKETINGA
Čačak, decembar, 2010. godine
S a d r ž a j
UVOD 2 1. MARKETING 3 Definisanje marketinga 3 Suština marketing koncepcije 4 1.2.1. Potrebe, želje i tražnja 4 1.2.2. Tržišta 5 1.2.3. Ponuda proizvodi i usluge 7 1.2.4. Vrednost, zadovoljstvo i kvalitet 9 1.2.5. Razmena, transakcije i odnosi 10 2. MARKETING SISTEM 12 3. MARKETING STRATEGIJA 13 4. MARKETING MIKS 15 5. ZNAČAJ MARKETINGA 16 ZAKLJUČAK LITERATURA
UVOD
Svetsku privredu karakterišu radikalne promene u poslednje dve decenije. Geografske i kulturne distance se smanjuju pronalaskom aviona, faks mašina, kompjutera i drugih tehničkih unapređenja. Mnoge organizacije nastoje da posluju na globalnom tržištu. Danas je skoro svaka organizacija na neki način povezana sa globalnom konkurencijom. Organizacije ne pokušavaju samo da ostvare prodaju lokalno proizvedenih proizvoda na internacionalnom tržištu, već takođe kupuju ili proizvode brojne komponente na tom tržištu. Zbog toga su brojni domaći proizvodi i usluge tzv. „hibridi", jer su materijali kupljeni, a proizvodnja i marketing aktivnosti sprovedeni u raznim zemljama.
Mnoge organizacije formiraju strategijske alijanse sa inostranim organizacijama, čak i sa konkurentima. U poslednjih nekoliko godina, nastale su iznenađujuće alijanse između konkurenata kao što su Mazda i Ford; France Telekom, Deutsche Telecom i Sprint; General Electric i Matsushita; Philips i Siemens. Pobedničke organizacije u budućnosti će verovatno biti one koje budu izgradile globalna partnerstva i mreže.
Bitne su promene u ponašanju: organizacija i marketing stručnjaka kao odgovor na marketing izazove. Organizacije stalno istražuju, menjaju se i prilagođavaju s obzirom na promene u okruženju. Aktuelni su sledeći trendovi u marketinškom ponašanju organizacija: reinženjering, spoljašnje snabdevanje, elektronska trgovina, benčmarking, alijanse, partnerstva sa dobavljačima, tržišna orijentisanost, globalno i lokalno poslovanje i decentralizacija. Od fokusiranja funkcionalnih odeljenja, organizacije se putem reinženjeringa usmeravaju prema reorganizovanju ključnih procesa, od strane multidisciplinarnih timova. Od samostalne proizvodnje svih potrebnih inputa, organizacije se usmeravaju prema spoljašnjem snabdevanju, tj. kupuju one proizvode i usluge koje mogu nabaviti po nižoj ceni i/ili su boljeg kvaliteta.
Od privlačenja potrošača u prodavnicu, organizacije se putem elektronske trgovine usmeravaju ka stvaranju virtuelnih proizvoda raspoloživih na Internetu. Potrošači mogu dobiti slike proizvoda, čitati uputstva, razmatrati više ponuda različitih cena i uslova plaćanja i pritiskom na taster poručiti i platiti proizvod. Sve je veći broj kupoprodajnih transakcija između organizacija putem Interneta. Agenti nabavke mogu da ko riste Web sajtove pri rutinskim kupovinama. Lična prodaja se može vršiti elektronski, tako da se kupac i prodavac istovremeno vide na ekranima svojih kompjutera. Ovaj semianrski rad će se baviti definisanju i značenju marketinga u današnjem globalnom okruženju.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta