Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Cena kao instrument marketinga". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
ČAČAK
SEMINARSKI RAD
Predmet: PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT
CENA KAO INSTRUMENT MARKETINGA
Čačak, decembar, 2009. godina
S a d r ž a j
1. Uvod 2 2. Pojam cene i faktori koji je određuju 2 2.1. Pojmovno određenje cene 3 2.2. Faktori koji određuju cenu 4 2.2.1. Troškovi kao determinanta cene i osnova metoda formiranja cena 6 2.2.2. Tražnja kao determinanta cene i osnova formiranja cena 7 2.2.3. Konkurencija kao determinanta cene i osnova formiranja cena 8 2.2.4. Ekonomska politika i društvena kontrola cena kao determinante cene 9 3. Strategije cena 9 3.1. Strategije cena novog proizvoda 9 3.2. Strategije formiranja cena miksa proizvoda 13 3.3. Strategija diferenciranja, diskriminacije i psiholoških cena 14 4. Zaključak 16 5. Literatura 17
1. Uvod
Marketing počinje pre nego što proizvod nastane i nastavlja se dugo nakon njegove prodaje, prateći stalno šta se događa na tržištu i neprestano tražeći puteve za povećanje stepena zadovoljenja potreba kupaca. Neke od aktivnosti obavljaju veletrgovina, maloprodaja, agenti, brokeri, dileri, transportne organizacije, finansijske institucije, osiguravajuće organizacije, agencije za istraživanje tržišta, propagandne agencije i sl., a neke obavljaju čak i sami kupci (prevoz robe, na primer). Skup aktivnosti marketinga koje obavlja jedno preduzeće čini marketinšku poslovnu funkciju. Ove aktivnosti su obično objedinjene u okviru zasebne organizacione jedinice koja se često naziva sektor, odeljenje ili služba za marketing.
Cena, koja je i tema ovog eminarskog rada, predstavlja jedan od instrumenata marketinga koja, korišćen samostalno ili u kombinaciji sa ostalim isnstrumentima marketin, treba da omogući realizovanje ciljeva poslovanja. Cena je instrument (sredstvo) a ne cilj marketing aktivnosti. U teoriji marketinga, cene se izučavaju kao značajno sredstvo konkurencije i nezaobilazni instrument marketing aktivnosti, i to jedan od najosetljivijih instrumenata u politici marketinga.
2. Pojam cene i faktori koji je određuju
Proizvodi imaju cenu, a usluge imaju naknadu. Za stan se plaća stanarina, za iznajmljeni prostor zakupnina, za školovanje i obrazovanje školarina, za zdravstvene i druge intelektualne usluge naknada nazvana honorarom, za javne usluge (komunalne,...) tarifa, za prevoz robe vozarina, za prevoz ljudi „karta“, za korištenje puta putarina, za pozajmice kamata, za usluge osiguranja premija, za mnoge druge usluge provizija (bankarske,…), za članstvo u različitim organizacijama članarina, za rad plata (lični dohodak, porezi, carine...)
2.1. Pojmovno određenje cene
Cena je termin koji se čuje svuda oko nas. Njeno ime nije jednako u razmeni svih proizvoda i usluga.
Slika broj 1 Cena kao instrumenat marketinga
KONKURENTI
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta