Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Investicioni građevinski projekat". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 Visoka skola modernog biznisa
Pozeska 83 a, Beograd
S E M I N A R S K I R A D
UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA
Tema: INVESTICIONI PROJEKAT
B E O G R A D .Mart .2011
S A D R Z A J
Uvod…………………………………………………………………………………………….3
Investicioni projekat……………………………………………………………………………..4
Definisanje gradjevinskog projekta……………………………………………………………...6
Specificnost gradjevinskih projekata…………………………………………………………….6
Ucesnici u realizaciji gradjevinskog investicionog projekta…………………………………….7
Koncept upravljanja projektom…………………………………………………………………..9
Slikoviti prikazi…………………………………………………………………………………..10
Američki koncept upravljanja projektom………………………………………………………...11
Primer gradjevinskog investicionog projekta…………………………………………………….12
Zakljucak…………………………………………………………………………………………13
Literatura…………………………………………………………………………………………14
U V O D
U pripremi za realizaciju određenih poslovnih poduhvata i projekata pristupa se izradi različitih vrsta studija i elaborata, čija je svrha da prikažu osnovne elemente nameravanog poduhvata i pruže podlogu za odlučivanje različitim subjekatima o učešću u realizaciji programa.
Jedan od takvih pripremnih elaborata je investicioni projekat, elaborat koji može da posluži na različite načine i u različite svrhe, kada se radi o realizaciji raznovrsnih ideja.
Investicioni projekat možemo definisati kao sistematizovani skup podataka koji investitoru treba da ukažu na isplativost ulaska u određeni investicioni poduhvat.
Investicioni projekat predstavlja osnovni dokument koji služi za razgovor sa potencijalnim investitorima i finansijerima.
Investicioni projekat sadrži prikaz stanja poslovnog procesa određenog preduzeća i osnovne elemente vezane za određeni poduhvat koji preduzeće želi da realizuje.
1. Investicioni projekat
Investicioni projekat predstavlja pisani siže svih prošlih, sadašnjih i budućih aktivnosti relevantnih za ostvarenje određene ideje. U konačnom, svrha investicionog projekata je da prezentira koliko je i da li je finansijski i operativno uspešan određeni posao tj. određena biznis ideja.
Investicioni projekat se radi za određeni vremenski period, najčešće je to ukupan period otplate kredita, za koji se pretpostavlja da će investicija "zaživeti" i dati svoje rezultate, odnosno da će projekat generisati dovoljno prihoda kojim će se omogućiti povraćaj investicije pre ili zaključno sa krajnjim rokom otplate kredita. Ovaj vremenski period može biti i duži, a zavisi od dinamike realizacije same investicije (ukoliko su u pitanju velike i vredne investicije pa je iz objektivnih razloga neophodno više vremena da iste budu na pravi način ekonomski valorizovane), ili ostalih relevantnih fakora koji bi prolongirali predmetne projekcije.
Dolazimo do sledeceg pitanja a to je :Zbog cega je investicioni projekat toliko znacajan ,saznacemo iz sledeceg konteksta.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta