Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Adolescencija kao krizni period za nastanak narkomanije". Rad ima 49 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.ADOLESCENCIJA KAO KRIZNI PERIOD ZA NASTANAK NARKOMANIJE
SADRŽAJ
Uvod 3
1. DEFINISANJE POJMOVA 4
1.1. Pojam adolescencije 4
1.2. Pojam narkomanije 5
1.3. Istorijski osvrt 11
1.4. Rasprostranjenost narkomanije 12
1.5. Uzroci narkomanije 14
1.6. Vrste opijata 18
2. PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE I BOLESTI ZAVISNOSTI KOD ADOLESCENATA 19
2.1. Definicije i klasifikacije psihoaktivnih supstanci i bolesti zavisnosti 19
2.2. Upotreba psihoaktivnih supstanci u adolescentnoj populaciji 21
3. PSIHOPATOLOGIJA ADOLESCENCIJE-ADOLESCENTSKA KRIZA 24
3.1. Formiranje i konfuzija identiteta u adolescenciji 28
4. ADOLESCENCIJA KAO KRIZNI PERIOD ZA NASTANAK NARKOMANIJE 30
4.1. Adolescencija kao faktor rizika 35
4.2. Prvi kontakti sa drogama 36
4.3. Posledice 36
4.4. Uloga roditelja i vršnjaka u adolescentnoj zloupotrebi droga 37
4.5. Ličnost adolescentnog zavisnika od droge 38
5. STAVOVI ADOLESCENATA PREMA NARKOMANIJI 39
6. LEČENJE, REHABILITACIJA I RESOCIJALIZACIJA 41
7. TERAPIJSKI PRISTUP LEČENJU ADOLESCENTNOG NARKOMANA 44
ZAKLJUČAK 47
LITERATURA 49
Uvod
Narkomanija je kompleksna, kosmopolitska, sociopatološka „kuga" XX veka - zlo koje šeta svetom, osvaja ga, pustilo je korene svuda i prodrlo u najrazličitije uzrasne i socijalne grupe, a naročito među mlade. Narkomanija je zarazna pojava, širi se zarazno i ima, kao svaka zarazna bolest, težnju da se širi i da neprestano oštećuje dušu i telo zaraženoga. Društveni poremećaji koje izaziva narkomanija, i zdravstveni i drugi problemi narkomana, generišu posebnu pažnju i zabrinutost u čitavom svetu i postaju sve veća javna i politička briga mnogih zemalja sveta, a narkomanija i glavni neprijatelj društva. Prema proceni UN u svetu ima oko 200 miliona narkomana. Droga je civilizacijska i modna tendencija a futurolozi predviđaju da će droga, terorizam i nuklearna kataklizma obeležiti XXI vek.
U savremenom svetu narkomanija predstavlja poseban socijalno-patološki fenomen i specifičan oblik otuđenja mladih ljudi koji ne uspevaju da se na zadovoljavajući način snađu u ambijentalnim uslovima i šire u svetu okruženja. Adolescentno doba prepuno kriza, previranja, problema, bunta, nesklada želja i mogućnosti, nesklada psihosocijalnog i telesnog razvoja; praktično ugašena vaspitna uloga oštećene porodice i društva, narkomanija sa velikom ponudom droga čini svoje, pa se ova pojava enormno širi u zemljama zapadnog sveta i kod nas i u zemijama u tranziciji. Tužna je i tragična sudbina mlade osobe koja se u svom ponašanju rukovodi osnovnom težnjom — izbeći neprijatnost i doživeti trenutno zadovoljstvo — pa poseže za drogom, postaje zavisnik, rob droge, neslobodna ličnost, težak bolesnik čiji život ne traje dugo. Kratkotrajna zadovoljstva se završavaju u gorčini, lakovernost tone u užas. Nema leka za narkomane. Lečenje je u većini slučajeva neuspešno, a izlečenje je moguće samo u 3-11%, nezavisno od primenjivanih terapijskih metoda. Poslednju deceniju i po lečenje narkomana komplikuje i dodatno usložnjava i infekcija HIV-om, a intravenozni narkomani su u 40-50% HIV+. Prevencija može jedino da zaustavi talas širenja narkomanije.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta