Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dečji crteži kao indikatori razvoja". Rad ima 28 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
SEMINARSKI RAD
PORODIČNA PEDAGOGIJA-DEČIJI CRTEŽI KAO INDIKATORI RAZVOJA
Subotica,2011.
SADRŽAJ
strana
RAZVOJNA FUNKCIJA LIKOVNOG STVARALAŠTVA........................3
Sticanje čulnog iskustva i razvoj opažanja......................................................4
Razvoj motorike..........................................................................................................6
Razvoj intelektualnih fukcija i stvaralačkih sposobnosti..........................7
Socijalni i emocionali razvoj i njegovanje smisla za lijepo...........................9
DJEČIJI CRTEŽ........................................................................................................10
STUPNJEVI RAZVOJA DJEČIJEG CRTANJA........................................... 12
Stupanj škrabanja (šaranja)................................................................................13
Stupanj simboličkog crtanja (shematski crtež).............................................14
Realističko izražavanje...........................................................................................16
SPECIFIČNOST DJEČIJEG LIKOVNOG STVARALAŠTVA.............18
TEMATIKA DJEČIJEG LIKOVNOG STVARALAŠTVA........................20
INDIVIDUALNI I LOGIČNI STIL.....................................................................22
TALENTOVANA DJECA......................................................................................23
PRECRTAVANJE.....................................................................................................23
ULOGA ODRASLIH U PODSTICANJU LIKOVNOG STVARALAŠTVA.......................................................................................................24
ZAKLJUČAK..............................................................................................................26
... niko ne može voljeti kao dijete
ne može da se raduje kao dijete,
ne može da pati kao što to može dijete ...
RAZVOJNA FUNKCIJA LIKOVNOG STVARALAŠTVA
Razvojnu funkciju likovnog stvaralaštva potrebno je razmotriti iz aspekta zadovoljavanja mnogobrojnih razvojnih potreba djeteta i unapređivanja sposobnosti u svim domenima razvoja. Takva opšta funkcija likovnog izražavanja i stvaranja proizilazi iz samog karaktera likovnih aktivnosti koje predstavljaju složen čin koji angažuje najraznovrsnije dječije sposobnosti i obuhvata ličnost djeteta u cjelini. Rukovanjem likovnim materijalima u procesu likovnog izražavanja dijete aktivno učestvuje u nizu kompleksnih aktivnosti, koje podrazumijevaju sticanje čulnog iskustva, izražavanje i izgrađivanje emocionalnog i intelektualnog stava prema tako stečenom iskustvu. Osim toga, ono prirodnim putem, na njemu primjeren način, razvija i usavršava mišićnu spretnost i stiče vještinu u rukovanju priborom, materijalima i alatima za rad. Prema tome, u procesu likovnog izražavanja angažuju se različite dječije sposobnosti koje se samim tim razvijaju, kao što su zapažanja, uočavanja, odabiranja i zadržavanja podataka u svijesti, sposobnosti vizuelnog pamćenja, poređenje i prerađivanje čulnih utisaka, njihovog kombinovanja u nove cjeline.
Ovaj prirodni proces angažovanja dječijih sposobnosti sam po sebi izaziva emocionalno uzbuđenje i angažovanost, utiče na razvoj estetskih emocija, što opet, dovodi do angažovanja mašte, čime obogaćuje unutrašnji doživljajni svijet djeteta. Sve ovo podstiče želju da se otkriveno, saznato i doživljeno razjasni samom sebi i saopšti drugima, pa na taj način dijete putem likovnog jezika uspostavlja jedan oblik komunikacije sa svojom sredinom.
Da bi došlo do te aktivnosti, dijete mora da uloži izvjestan voljni napor pa se tako razvijaju smjelost, upornost, dosljednost, iskrenost i otvorenost, kao pozitivne osobine karaktera, a na to se razvijaju i manuelna spretnost, preciznost i druge tehničko - izražajne sposobnosti.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta