Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Ednopartiski politički sistem (makedonski)". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Правен факултет Кичево
Дисперзирани студии Битола
Семинарска работа по предметот:
Политички системи
Тема:
Еднопартиски политички систем
С О Д Р Ж И Н А
страна
Вовед..................................................................................... 2
1. Видови партиски систем..................................................... 2
2. Еднопартиски системи........................................................ 4
3. Партискиот систем на Република Македонија................. 6
3.1. Карактеристики на еднопартискиот систем................... 8
3.2. Причини за распаѓање на еднопартискиот систем.......... 9
3.3. Период на распаѓање на еднопратскиот политичкисистем во Република Македонија.................... 10
3.4. Фази во партискиот развој на република Македонија........11
Заклучок.............................................................................. 13
Користена литература....................................................... 14
Вовед
Партиски систем ја отсликува општата физиономија на политичкиот систем бидејќи од неговта пририда и карактер во голема мера зависи природата и карактерот на поширокиот систем.
Политичките партии дефинирани како формални организции преку кои се согледуваат расцепите во општествената структура, повеќе или помалку слободно, дејствуваат како подвижна сила на социјалните движења.
Претставничката власт ќе биде немоќна во своето дејствување без постоењето на партискиот систем, бидејќи политичките партии и системот во кој тие се организираат и функционираат имаат есенцијална улога во изразувањето на идеолошкиот континуум во општеството кој почнува од екстремната десница, односно завршува со екстремната левица.
1. Видови партиски системи
Ако под поимот партиски систем ја подразбереме генералната физиономија на политичкиот и партискиот живот во една земја тогаш за објаснување на структурата на партискиот сиситем и неговите основни карактеристики е потербно најнапред да ја прикажеме најопштата слика за бројот на политичките партии што дејствуваат во него.
Бројот на политичките партии е мошне важен критериум за класифицирање на партиските сили, со помош на кои се покажува концентрацијата и фрагментираноста на политичката моќ во општеството, како и интеракцискиот однос меѓу самите политички партии во системот.
Констатирањето на нумеричката состојба во системот нема некое поголемо практично и теоретско значење, освен да послужи како валиден критериум во процесот на дистрибуција на моќта меѓу политичките партии во општеството, бидејќи повеќепартизмот не значи и истовремено постоење некаков стандард за квалитет на тие пртии.
Сепак, во политичтата теорија како најприфатлива поделба на партискиот систем се смета онаа кој е во зависност од бројот на политичките партии кои опстојуваат во нив. Во тој контекст сите партиски системи, според класификацијата на Џован Сартори можат да се поделат на:
а) Еднопратиски системи;
б) Системи со хегемонистичка партија во кои не постои забрана за постоење на други партии. Во сите конкретни случаи само една партиаја е на власт додека другите партии кои постојат во системот на смеат да ја загрозат нејзината владеечка позиција. Се ставаат во функција на валеечката партија;
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta