Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Gabi (fungi) (makedonski)". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


УНИВЕРЗИТЕТ ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” – ШТИП
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ-СВ.НИКОЛЕ
СЕМИНАРСКА РАБОТА
ПРЕДМЕТ:
МИКОРОБИОЛОГИЈА
ТЕМА:
ГАБИ (FUNGI)
Ментор: Изработиле:
Проф. Владимир Ставрев 09416
Драган Кузелов 09573
Свети Николе 2010
Вовед
Габите или гунгите представуваат голема група микроорганизми. Досега се описани над 90 000 видови. Се разликуваат од алгите и зелените рстенија по тоа што не содржат хлорофил и се хранат со готова органска материја. Значи по структура и облик габите се слични на растенијата, но по начинот на исхрана се поблиски со животните. Зарди подобро проучување, условно се поделени на две групи: мицелиски габи (во кои влегуваат мувлите и печурките) и едноклеточни или квасочни габи.
Мицелиски габи
- Морфологија
Мицелиските габи се повеќе клеточни микрорганизми. Нивното тело се состои од издолжени келтки кои формираат разгрнета кончеста маса која потсетува на растение. Кончестите творби, наречени хифи формираат сплетови или мицелиум. При растење на полутечни подлог, дел од хифите се вронети во супстратот каде што вршат разградба и апцорпција на хранливи материи,а други се над субстратот и служат за размножување. Хифите можат да бидат едноклеточни (несептирани) или повеќеклеточни (септирани). Габите со несептирани хифи се наогаат на понизок степен на развој и се викаат нижи габи имаа една голема клетка со повеќе јадра, во споредба со габите кои имаат септиран мицелиум и се наречени виси габи и можат да содржат едно или повеќе јадра во секоја клетка. Освен јадрото во цитоплазмата се разликуваат митохондрии, ендоплазмати4ен ретикулум, рибозоми и др органели карактеристични за еукариотска клетка. Исто така можат да се сретнат различни клеточни инклузии во вид на масни капки, гликоген и други резервни материи.
- Репродукција
Репродукцијата кај мицелиските габи може да биде вегетативна и со создавање безполови и полови спори. Моргологијата на спорите како и начинот на нивното создавање се карактеристични за одделени видови габи, што се користи за таксономска идентификација на габите.
А) Вегетативно размножување
Поголемиот број габи можат да се размножуваат со пренесување на дел од нивното тело на хранлива средина, при тоа доага до растенње на хифата и создавање нови келтки.
Б) Создавање бесполови спори
Тоа е најчестиот начин на размножување на габите. Спорите се образуваат на посебни хифи, надворешно како егзоспори или затворени во специјални творби (спорангии) како ендоспори. Во зависност од начинот на создавање и изгледот, безполовите спори имаат различни називи : спорангиоспори, конидиоспори, талоспори.
В) создавње поволови спори
Половите спори се создаваат со спојување на две клетки гамети, при што со фузија на нивнитејадра доага до рекомбинација на генетскиот материјал и создавање диплоидно јадро (јадро со двоен број хромозоми). Начинот на создавање полови спори е различен кај различни видови габи и тие имаа различни имиња :зигоспори, ооспори, аскоспори, базидиоспори.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta