Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dizajn organizacije i organizaciona struktura". Rad ima 34 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE BANJA LUKA
SEMINARSKI RAD
IZ PREDMETA
«Operativni strategijski menadžment »
NAZIV SEMINARSKOG RADA:
„DIZAJN ORGANIZACIJE I ORGANIZACIONA STRUKTURA”
I.Sarajevo, decembar, 2010. godine
Sadržaj:
1. Uvod........................................................................................................... 2
2. Dizajn organizacije i organizaciona struktura....................................... 3
2.1. Pojam organizacije i njeno određenje............................................ 3
2.1.1. Organizaciona struktura................................................... 4
2.1.2. Značaj organizacione strukture....................................... 5
2.2. Dizajniranje organizacione strukture............................................. 6
2.2.1. Podjela i specijalizacija posla......................................... 6
2.2.2. Departmanizacija - podjela na sektore............................ 7
2.2.3. Hijerarhija....................................................................... 8
2.2.4. Koordinacija.................................................................... 10
2.2.4.1. Diferencijacija i integracija............................... 10
2.2.4.2. Pristupi za postizanje efikasne koordinacije...... 11
3. Dizajn organizacije................................................................................... 12
3.1. Koncepti dizajna organizacione strukture..................................... 12
3.1.1. Klasičan pristup dizajnu organizacije.............................. 13
3.1.1.1.Dizajn organizacije prema Fajolu....................... 13
3.1.1.2. Tejlorov funkcionalni koncept organizacije...... 14
3.1.2. Faktori organizacije......................................................... 17
3.1.2.1. Spoljni faktori.................................................... 17
3.1.2.2. Unutrašnji faktori organizacije.......................... 19
3.1.3. Downsizing (smanjenje).................................................. 20
3.1.4. Dezorganizovanje............................................................ 22
3.2. Tipovi organizacionih struktura.................................................... 23
3.2.1. Formalna organizaciona struktura................................... 23
3.2.2. Funkcionalna organizacija.............................................. 24
3.2.3. Organizacija prema proizvodu / tržištu........................... 26
3.2.4. Matrična organizacija...................................................... 29
4. Zaključak.................................................................................................. 31
5. Literatura.................................................................................................. 33
1. Uvod
Organizacije su koordinisane jedinice koje čine najmanje dva člana čijim aktivnostima se postiže cilj ili set ciljeva. Organizacije su uređeni sistemi u kojima se uspostavljaju odnosi između pojedinaca i grupa. Sagledavanjem organizacije tj. Ljudi, procesa i strukture u njoj, otkriva se funkcionisanje organizacije koje doprinosi standardu života ljudi širom svijeta. Priroda menadžerskog posla nalaze koordinaciju između rada pojedinaca, grupa i organizacija i to kroz obavljanje funkcija planiranja, organizovanja, vođenja i kontrolisanja. Kada se jednom dostigne pravi smjer i razvije uspješna strategija za postizanje ciljeva organizacije, menadžeri bi trebalo da organizuju strukturu kojom će implementirati tu strategiju. Organizovanje je ključna aktivnost menadžera jer od načina grupisanja ljudi i dizajniranja posla u organizaciji zavisi uspješno postizanje postavljenih ciljeva. Tema ovog rada je proces organizovanja sa posebnim osvrtom na dizajniranje organizacione strukture.
Naime, ovim radom se daje prikaz na koji način menadžeri, oblikujući odnose unutar organizacije formiraju njenu strukturu i na taj način vode zaposlene u budućnost organizacje. Poseban akcent je dat dizjanu organizacije i njenoj strukturi. Rad obrađuje određeni aspekt pomoću koga dizajn organizacije efikasno djeluje u pogledu organizacionih ciljeva. Takođe, važno je naglasiti da su organizacione strukture nešto što se ne vidi golim okom – to je apstraktan pojam. Međutim, veze između određenih skupova funkcija iz kojih se organizacija sastoji može se grafički prikazati dijagramom – organizacionom šemom. Zapravo ogranizaciona šema je prikaz interne strukture ogrnizacije.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta