Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcionarsko društvo". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE
BANJA LUKA
SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA:
POSLOVNO PRAVO
TEMA: AKCIONARSKO DRUŠTVO
FAKULTET ZA POSLOVNE I FINANSISKE STUDIJE
SADRŽAJ
Opšte karakteristike 3
Osnivanje društva 3
Konstitutivni akti i postupak osnivanja 4
Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala 5
Prava i obaveze akcionara 5
Sticanje sopstvenih akcija i povlačenje akcija 6
Organi akcionarskog društva 7
Literatura 13
FAKULTET ZA POSLOVNE I FINANSISKE STUDIJE
OPŠTE KARAKTERISTIKE
Pojam – Prema Zakonu o preduzećima akcionarsko društvo je društvo koje osnivaju pravna ili fizička lica radi obavljanja djelatnosti, čiji je osnovni kapital utvrđen i podijeljen na akcije određene nominalne vrijednosti. Osnovni kapital akcionarskog društva predstavlja zbir nominalnih vrijednosti svih akcija.
Regulativa – Akcionarsko društvo regulisano je u svim uporednim pravima.
Karakteristike:
1. Akcionarsko društvo je društvo kapitala, što znači da nisu bitne individulane karakteristike njegovih akcionara, nego je jedino bitan akcionarski kapital. Ova karakteristika je odlika svih akcionarsih društava.
2. Akcionarsko društvo posluje pod realnom firmom, a izuzetno pod personalnom firmom dominantnog akcionara. Firma mora sadržavati i skraćenicu A.D.
3. Akcionarsko društvo je pravi subjekat koji ima svoju imovinu sa kojom odgovara u potpunosti za obaveze koje preuzima u pravnom prometu prema trećim licima. Imovina akcionarskog društva u potpunosti je odvojena od imovine njenih akcionara. Akcionara ne odgovaraju personalnom imovinom za obaveze društva prema trećim licima.
4. Akcionarsko društvo ima fiksirani osnovni kapital koji je podijeljen na akcije i koji se se mora čuvati neokrnjen tokom poslovanja društva.
5. Osnovni kapital društva podijeljen je na akcije, određene nominalne vrijednosti izražene u novcu.
6. Akionarsko društvo je trgovačko društvo bez obzira na predmet poslovanja.
OSNIVANJE DRUŠTVA
Vlasnički režim – Akcionarsko društvo može biti osnovano u svim svojinskim oblicima. Vlasnički režim nad društvom zavisan je od svojinskog režima sredstava koja se ulažu u društvo. Priroda društva nije zavisna od svojinskog režima sredstava koja se ulažu u društvo.
Osnivači – Osnivači ovog društva mogu biti sva pravna ili fizička lica, domaća ili strana. Zakon o preuzećima izričito omogućava osnivanje ovog društva i od strane samo jednog osnivača.
Karakter uloga – Osnivački kapital akcionarskog društva formira se otkupom akcija u najmanjem iznosu propisanog zakonskog osnovnog kapitala. Propisivanje minimalnog osnovnog kapitala akcionarskog društva i afirmacija načela njegove nepovredivosti značajna je garancija trećim licima, kao imovinska osnova odgovornosti, ali to je
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta