Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza bilansa uspeha". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Smer: Preduzetnički menadzment
Predmet: Upravljanje troškovima
Seminarski rad
Analiza bilansa uspeha
Jasmina Bogićević Stanisic Igor 274/09.
Cacak, april 2011.
SADRŽAJ
UVOD.......................................................................................................................................2
1. Formiranje bilansa uspeha ..................................................................................................3
2. Analiza bilansa uspeha ........................................................................................................4
3. Analiza prihoda ..................................................................................................................4
4. Analiza rashoda ..................................................................................................................6
5. Analiza troškova .................................................................................................................7
6. Analiza rezultata poslovanja .............................................................................................11
7. Analiza dobitka .................................................................................................................13
8. Analiza gubitka .................................................................................................................14
ZAKLJUČAK .......................................................................................................................16
LITERATURA ......................................................................................................................17
UVOD
Predmet analize je bilans uspeha. Metode korišćene u ovoj analizi su metoda rščclanjavanja i metoda upoređivanja. One su jedne od osnovnih metoda u analizi bilansa, ali takođe ćemo koristiti i ostale metode kao što su: metode. izolacije, eliminacije , korelacije. Pomoći će nam da utvrdimo strukturu i sastav bilansa uspeha, kvalitativne i kvantitativne odnose medju delovima bilansa uspeha ako su mogući, uzroke koji dovode do takvih odnosa i sve to s ciljem da bi smo videli koji faktori bilansa uspeha utiču na razvojnu tendenciju u poslovanju.
Analizom bilansa uspeha saznaje se o obimu, strukturi i dinamici pojedinih prihoda i rashoda, njihovom korelativnom odnosu i uticaju na ostvareni rezultat poslovanja preduzeća.
Prvo ćemo uopšteno reći o bilansu uspeha tj. kako se formira. Zatim ćemo detaljno analizirati prihode, rashode, troškove, rezultate poslovanja da bi na kraju izveli zaključak iz ove analize.
1. FORMIRANJE BILANSA USPEHA
„Bilans uspeha predstavlja finansijski izvještaj u kome su prikazani prihodi i rashodi za dati obračunski period na osnovu čega se utvrđuje rezultat koji može biti pozitivan ili negativan“
Prihodi se definišu kao „povećanje ekonomskih koristi tokom obračunskog perioda u obliku priliva ili unapređenja sredstva ili smanjenja obaveza što ima za posledicu povećanje vlasničkog kapitala,osim onog u vezi s doprinosima-uplatama od strane učesnika u vlasničkom kapitalu“.
Pojam rashoda obuhvata“smanjenja ekonomskih koristi tokom obračunskog perioda u obliku odliva ili iscrpljenja sredstava ili stvaranja obaveza što za posljedicu ima smanjenje vlasničkog kapitala,osim onog u vezi s raspodelom vlasničkog kapitala učesnicima“.
Kada su prihodi veći od rashoda rezultat poslovanja je pozitivan, a kada su prihodi manji od rashoda rezultat je negativan.
Bilans uspeha može se prikazati u formi jednostranog i dvostranog pregleda Jednostrani pregled prvo iskazuje prihode zatim rashode i na kraju rezultat poslovanja preduzeća i izgleda ovako:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta