Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "informaciono tehnološka infrastruktura i platforma". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


U v o d
Informaciona tehnologija prodire u sve pore ekonomije i društva i već je iz korena promenila način na koji preduzeća posluju i potrošači se ponašaju. Ubrzan tempo tehnoloških promena i veća povezanost, omogućava stvaranje novih proizvoda, tržišta i poslovnih modela, ali sa druge strane donosi nove rizike, izazove i razloge za zabrinutost.
Istorijski razvoj informacione tehnologije obeležen je brojnim izumima od presudnog razvojnog značaja. Kao na primer, pojava pisma, fonetskog alfabeta, radia, televizije, kompjutera, elektronske pošte idr., pa sve do savremenih elektronskih medija vrlo složenih kompjuterskih informativno – komunikacijskih mreža.
Kompjuteri ulaze u sva područja informativne delatnosti, pa je stim nastala potreba njihovog povezivanja radi delotvornije razmene informacija. Otvorila se i nova dimenzija informaciono – komunikacijskog sistema. Najpre su se razvili sistemi lokalnih mreža LAN Local Area Network), a zatim su se te mreže povezale u složene nacionalne , kontinentalne i globalne mrežne sisteme WAN (Wide Area Network). Kompjuterske mreže postoje ne samo unutar pojedinih zemalja, nego i na medjunarodnom planu Internet (International Network).
Informaciona tehnologija je najnoviji primer značajne tehnologije koja potpuno transformiše ekonomiju i svet uopšte, kao što su to pre nje uradile parna mašina i električna energija. Uticaj koji će informaciona tehnologija imati na svet još uvek nije mioguće sagledati, ali se njeni efekti već značajno osećaju.
Informaciona tehnologija igra sve veću ulogu u svetskoj ekonomiji. Ona je svuda prisutna i preduzeća, privredne grane i države ostvaruju dobit od ulaganja u informacione tehnologije.
1. INFORMACIONO TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA I PLATFORMA
Prema C.Daniels postoje dve definicije informacione tehnologije. Prva je tzv. Intenzivna definicija prema kojoj je informaciona tehnologija ograničena na hardver i softver računara. Ona se odnosi na fizičke karakteristike informacione tehnologije, kao što su mikroprocesori, telekomunikacije, štampači, procesori itd. Druga tzv. Ekstenzivna definicija razmatra zašto se koristi oprema. Informaciona tehnologija predstavlja primenu tehnologije u poslovnim procesima, prikuplja podatke i otvara informacije koje su korisne menadžerima koji donose poslovne odluke.
1.1.OSNOVNE KARAKTERISTIKE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Osnovne karakteristike informacione tehnologije su sledeće:
radi se o vrlo mladoj tehnologiji (oko 50 godina);
kontinuirani enormni rast, sva nova znanja vrlo brzo zastarevaju,
jaz izmedju korisnika i automatske obrade podataka (AOP) se po nekima smanjuje, a po nekima i dalje povećava;
sve veća specijalizacija osoblja u centru za automatsku obradu podataka;
istovremeno se razvijaju vrlo različiti tipovi aplikacije.
Poslovi i zadaci koje je većina preduzeća obavljala sa svojim informacionim sistemima bili su još nedavno potpuno zadovoljavajući. Dobijanje vrednih informacija bilo je izuzetno teško i skupo, a alati za analizu i slanje podataka nisu postojali tokom 1980-ih, pa čak ni početkom 1990-ih. Medjutim, danas na početku 21 veka. Alati i povezanost informatičkog doba omogućuju nam lako pribavljanje informacija, njihovo slanje i preduzimanje određenih aktivnosti na osnovu njih, na nove i iznenadjujuće načine. Prvi put u ljudskoj istorijise sve informacije: brojevi, tekst i zvuk mogu pretvoriti u digitalni oblik pogodan za čuvanje, obradu i prenošenje u svaki računar.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta