Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Pojam i razvoj statistike". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Visoka škola za primjenjene i pravne nauke " Prometej" Banja Luka, Knjaza Miloša 10 a
Seminarski rad
Statistika
POJAM I RAZVOJ STATISTIKE
125/09
Banja Luka, april 2011.
II.Uvod:
Statistika je posebna znanstvena disciplina koja u svrhu realizacije postavljenih ciljeva istraživanja na organizovan način prikuplja, odabire, grupiše, prezentuje i vrši analizu informacija ili podataka, te interpretira rezultate provedene analize. Da bi ostvarila postavljene ciljeve statistika koristi posebne metode i tehnike. Uz njihovu primjenu u raznim segmentima društva u ekonomiji se statističke metode i tehnike koriste na razini poreduzeća i na makroekonomskoj razini. Na nivou preduzeća u poslovnoj ekonomiji primjena statistike obuhvata sve faze poslovnog sistema, kao npr. proizvodnju, financije, marketing, planiranje poslovanja. U makroekonomskoj analizi pri kreiranju privredne politike statistika se primjenjuje u regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj ekonomiji. Statistika se kao naučna disciplina može podijeliti na deskriptivnu i inferencijalnu statistiku.
Deskriptivna ili opisna statistika temelji se na potpunom obuhvatanju statističkog
skupa, čiju masu podataka organizovano prikuplja, odabire, grupiše, prezentuje i interpretira dobijene rezultate analize. Na taj način se, izračunavanjem različitih karakteristika statističkog skupa, sirova statistička građa svodi na lakše razumljivu i jednostavniju formu. Ako se statističke metode i tehnike primjenjuju na čitav statistički skup, dakle ako su istraživanjem obuhvaćeni svi elementi skupa oni tvore populaciju. Inferencijalna statistika temelji se na dijelu (uzorku) jedinica izabranih iz cjelovitog statističkog skupa, pomoću kojeg se uz primjenu odgovarajućih statističkih metoda i tehnika donose zaključci o čitavom statističkom skupu. Uvijek je prisutan odgovarajući stupanj rizika kada se koriste rezultati iz uzorka, za kojeg je poželjno da bude izabran na slučajan način i da bude reprezentativan.
Predmet proučavanja statistike su određene zakonitosti koje se javljaju u masovnim pojavama. Zadatak statistike je da uoči zakonitosti u masovnim i slučajnim pojavama, te da ih iskaže brojčano.
2
III.STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE
3.1.POJAM I PREDMET STATISTIKE
Naziv statistika potiče od latinske reči Status, što znači stanje i italijanskog termina Regione di stato, što znači država, državni interes. Uzmemo li bilo koji od ovih etimoloških izvora u nastanku reči statistika, vidimo da je država kao celina bila područje nastanka i formiranja statistike kao društvene discipline, odnosno da je to bio jedan vid određene prostorne definisanosti predmeta statistike.
Predmet proučavanja statistike su varijabilni (promenljive) pojave koje se ispoljavaju u masi slučajeva i zovu se masovne pojave. Varijabilitet je univerzalana karakteristika prirodnih i društvenih zbivanja. Svaka pojava nastaje pod uticajem nekih faktora, pa ponašanje pojave zavisi od prirode, broja i načina kombinovanja tih faktora. Pošto su faktori koji deluju na pojavu varijabilni, to će i pojava pokazivati manje ili više izražen varijabilitet.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta