Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Evidencija blagajničkog poslovanja". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.МАТУРСКИ РАД ИЗ КЊИГОВОДСТВА
ЕВИДЕНДИЈА БЛАГАЈНИЧКОГ ПОСЛОВАЊА
САДРЖАЈ
Страна
Увод ................................................................................................................. 2
Појам и врсте благајне ....................................................................................3
Благајничка документација ............................................................................5
Правдајућа документа .................................................................6
Документа у вези са наплатом новца .........................................6
Правдајућа документа у вези са исплатом новца .................... 6
Благајничка евиденција ................................................................................. 6
Примјер за евиденцију у благајничком дневнику ...................................... 7
Објашњење књижења ................................................................. 9
Евиденција на конту благајне ......................................................................10
Закључак ........................................................................................................11
Литература ...................................................................................................12
Увод
Књиговдство, као основни облик евиденције у предузећу треба између осталог да пружа информације о стању и свим промјенама стања средстава предузећа. Средства се у предузећу јављају у облику ствари ( материјалном облику ), затим у облику права
( нематеријални облик средстава ) и у облику новца.
Заједничко за све облике средстава је да имају своју вриједност која се изражава новцем. Књиговодствени подаци о средствима обавезно се изражавају новчаним показатељима. Када је ријеч о средствима у материјалном облику књиговодство треба да поред вриједносних пружа и натуралне ( количинске ) податке. Наведене податке о средствима пружа финансијско књиговодство предузећа ( синтетичка евиденција средстава ) и одговарајућа аналитичка књиговодства.
Да би могло нормално обављати свакодневде пословне активности предузеће мора да располаже новчаним средствима. То су најликвиднија средства јер се у сваком тренутку могу претворити у било који други облик средстава. Највећи дио обртних новчаних средстава налази се на рачуну код банке у облику депозита по виђењу. То су безготовинска новчана средства а плаћање овим средствима се обавља издавањем налога банци за њихов пренос са рачуна дужника на рачун повјериоца.
Међутим, свакодневне мање исплате и наплате обављају се у предузећу готовим новцем
( новчанице и ковани новац ). За готовинске наплате и исплате у предузећу се организује благајничко пословање.
Благајничко пословање обухвата примање, чување и издавање готовог новца односно промет готовине. Предузећа држе само мањи део готовине у својој каси а остатак држе у банкама. Прописи о благајничком пословању ограничавају исплате у готовини до одређеног прописаног износа. Изузетак чине исплате у готовом за зараде радника и лична примања, за дневнице и путне трошкове.
Појам и врсте благајне
Благајна представља посебно мјесто или одјељење у педузећу преко кога се обављају уплате и исплате готовог новца. За чување новца у благајни користи се специјализована каса са сигурносним бравама. За откључавање касе користе се два различита кључа. Лица којима су повјерени кључеви називају се сакључари. Један од тих лица је благајник. Коришћењем различитих кључева постиже се сигурност руковања готовим новцем.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta