Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Agencija za zaštitu životne sredine". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
Тема: АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Семинарски рад из: ЕКОЛОГИЈЕ
Ментор: Име студента/број
Децембар 2010.
Садржај:
Историјат Агенције за заштиту животне средине.................................3
Организациона структура Агенције.......................................................5
Надлежности Агенције.............................................................................6
Нормативноправна уређеност система...................................................6
Реформе нормативног система у правцу приближавања легислативи Европске Уније.........................................................................................8
Закључак....................................................................................................9
Закони и подзаконски акти релевантни за заштиту природе............10
Међународне конвенције које је ратификовала Република Србија значајне за заштиту природе.................................................................12
Литература...............................................................................................14
Историјат Агенције за заштиту животне средине
Крајем 2003. године формирана је Агенција за заштиту животне средине, као самостална институција Владе, а 2004. Законом о министарствима, постаје посебан орган у саставу Министарства заштите животне средине ( Прилог бр.1 ) и практично почиње са радом у новембру месецу 2004. године. Агенцијом за заштиту животне средине руководи директор и тренутно има 30 запослених. Агенција за заштиту животне средине координира вођење информационог система у области заштите животне средине и израђује годишње извештаје о стању животне средине и спровођењу политике заштите животне средине. Агенција је основана у циљу ефикасног обављања стручних послова који се односе на прикупљање и обједињавање података о животној средини и развој, усклађивање и вођење националног информационог система заштите животне средине. Основна мисија Агенције је обезбеђивање поузданих и правовремених података и информација о стању животне средине, неопходних за ефикасно спровођење политике заштите животне средине у Србији. Интегришући рад националних стручних, научних и образовних установа, кроз сарадњу са међународним организацијама на изради и реализацији пројеката и програма, Агенција обезбеђује централизовани приступ подацима и информацијама о стању животне средине.
Прилог бр.1: Приказ шеме организационе структуре Министарства животне средине и просторног планирања
Агенција остварује велики број контаката са научним, стручним и институцијама државне управе чиме се обезбеђује прикупљање података о животној средини у Србији. Агенција за заштиту животне средине првенствено сарађује са Европском Агенцијом за заштиту животне средине (ЕЕА) као и другим међународним институцијама - Европска комисија, UNEP, UNDP, DG JRC, Eurostat...
Европска агенција за животну средину (ЕЕА) је основана 1990. године ради стицања увида у стање животне средине у Европикроз успостављање Електронске информационо осматрачке европске мреже (European Information and Observation network - EIONET) на територији свих земаља чланица ЕЕА и подршка њеном раду.
Србија има статус земље сараднице у ЕЕА. Агенција је од свог формирања редовно достављала податке о стању животне средине на простору Србије. Анализа испуњености сета обавезних података достављених ЕЕА показује да је Агенција непрестано повећавала квантитет и квалитет достављених података из године у годину, са скором од 78% за 2008. год.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta