Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcije". Rad ima 27 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
Predmet: FINANSIJE U BIZNISU
AKCIJE
Beograd, januar, 2011
SADRŽAJ
UVOD………………………………………………………………………………….……….3
1. POJAM I KARAKTERISTIKE AKCIJA……………………………………….………..4
1.1. Karakteristike akcija………………………………………………………………...……..5
2. KORIST INVESTITORA OD POSEDOVANJA AKCIJA……………………………...7
2.1. Izbor akcija……………………………………………………………………..…..………8
2.2. Dividenda…………………………………………………………………..………..……..9
2.3. Usitnjavanje i ukrupnjavanje akcija……………………………………………...……….10
3. TRŽIŠNA KAPITALIZACIJA…………………………………………………………..10
3.1. Preduzeća sa malom kapitalizacijom……………………………………………………..11
3.2. Preduzeća sa srednjom kapitalizacijom…………………………………………………..11
3.3. Preduzeća sa velikom kapitalizacijom……………………………………………………12
4. VREDNOST AKCIJA…………………………………………………………………….12
4.1. Nominalna vrednost…………………………………………………………..…………..12
4.2. Knjigovodstvena vrednost………………………………………………….…………….13
4.3. Tržišna vrednost…………………………………………………………….…………….13
4.4. Procena vrednosti akcija……………………………………………………...…………..14
5. TRGOVANJE AKCIJAMA…………………………………………………..………….16
5.1. Rastući i opadajući trend na berzi…………………………………………..…………….16
5.2. Predviđanje trendova………………………………………………………..……………17
5.3. Ulaganje tokom rastućeg i opadajućeg trenda……………………………...…………….18
5.4. Kupovina i prodaja akcija………………………………………………….……………..18
5.5. Nalozi koje investitor daje brokeru………………………………………...……………..20
5.6. Osnovni tipovi transakcija………………………………………………………………..23
ZAKLJUČAK…………………………………………………………….………………….26
LITERATURA………………………………………………………….……………………27
UVOD
Razvoj akcionarstva počeo je veoma spontano, razvojem tržišta, tako da su prve emisije „akcija“ nastale polovinom XVI veka. Do tada su skupe trgovačke ekspedicije bile rezervisane samo za one imućne. Oni koji nisu imali dovoljno novca, umesto uzimanja kredita, emitovali su potvrde (preteče akcija) i tako prikupljali sredstva za sprovođenje skupih putovanja. Tako su kupci „potvrda“, preteče današnjih akcionara, postali i vlasnici robe koja treba da bude predmet trgovanja. Vlasnicima „akcija“ je ostalo da se nadaju očekujući dobar poslovni rezultat i tako ostvaren lični dobitak.
Smatra se da je prva firma koja je na ovaj način finsirala svoja putovanja, firma londonskog trgovaca Sebastijana Kaboa „Muscovy Company“ davne 1553 godine. Zbog rizičnosti poduhvata, Kabo je, umesto kreditnog zaduženja, odlučio da emituje akcije  pojedinačne vrednosti od 25 funti i na taj način sakupi 6000 funti koje su bile potrebne za realizaciju ekspedicije kojom je želeo da pronađe severni morski put za Kinu. Sreća za akcionare, koji su na samom početku bili osuđeni na gubitak jer ne postoji severni morski put za Kinu, jeste što je Kebo nekako došao u kontakt sa Rusima i umesto trgovačkog sporazuma sa Kinom, potpisao sa ruskim carom Ivanom Groznim.
Do širenja akcionarstva dolazi u drugoj polovini XVIII veka, posredstvom industrujske revolucije, kada su posredstvom akcija prikupljen neophodna sredstva za osnivanje prvih preduzeća u industriji, što je bila inicijalna kapisla i za druge grane – saobraćaj, rudarstvo, finansije.
Danas je ovaj vid organizovanja i prikupljnja sredstava široko rasprostranjen, a akcionarska društva se dele na dve vrste, zatvorena ili privatne korporacije i otvorena ili javne korporacije. Zatvorena akcionarska društva se neretko sastoje od manjeg broja akcionara i postoje ograničenja u prometu akcija, a akcijama se ne trguje na berzi. Na drugoj strani se nalaze otvorena akcionarska društva gde ne postoji ograničenje u prometu i njihovim akcijama se slobodno trguje na berzanskom i vanberzanskom tržištu.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta