Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Deformacii kaj nasipi (makedonski)". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.UNIVERZITET ,,SV.KIRIL I METODIJ”-SKOPJE
Граде`en fakultet-Skopje
Katedra po Geotehnika
SEMINARSKA RABOTA
PO
ZEMJANI RABOTI
I KONSTRUKCII
TEMA:
PRESMETUVAWE NA
DEFORMACI NA NASIP
AJDAR AJDARI 87/GT M‡r J. PAPI]
Sor`ina:
1.Voved str. 3−4
2.Deformacii i slegawa str. 5−10
3.Dozvoleni slegawa str. 11−12
4.Zada~a str. 13−18
5.Zaklu~ok str. 19
1.Voved.
Po~vite mo`at da se razgleduvaat kako najstari i najkomplekseni od konstruuktivnite matrijali koristeni vo in`enerstvoto .
Ti se sostaveni od produkti na raspa|eweto na karpestite masi od zemjinata kora i se sre}avaat so razli~na golemina na zrnata , razli~na forma i razli~en minerolo{ki sostav . raznovidnosta na po~vite {to se sre}avat vo prirodata e posledica na razli~niot stepen na mehani~kite i hemiskite na raspa|aweto od cvrstite masi na zemjinata kora
Grade`na po~va prestavuva sevkupnost na pome{ani mineralni ~esti~ki so razli~na golemina i forma koja vo svojata prirodna sostojba pokraj cvrstite ~esti~ki sodr`i i voda i vozduh ili gasovi .
Sekoja konstrukcija , bilo toa da e zgrada , most , brana `elezni~ka pruga , pat , areodrom , pristani{te , hidroelektrana ,meliorativni zafatai,ili drugi objekti , mora da bide fundirana na po~vena osnova a vo nekoi slu~ai i samiot objekt e izgraden od po~veni matrijali (nasipna brana , nasip itn).
Pa zatoa e potrebno analizirawe i ispituvawe na po~vata za da ne ni se slu~vat golemi i neednakvi deformacii i slegnuvawa koi bi predizvikale lom ili potreba od sanacija na istite koi od aspekt na finansii bi bilo lo{a varijanta od ekonomski aspekt , a osbeno na ova bi trebalo da se vnimava kaj branite no i kaj site drugi objekti
Konkretno deformaciite kaj patnite nasipi zavisat od vidot na po~veniot matrijal i nejzinite jakosni karakteristiki , granulacijata i od tovarite , taka {to vo odnos na vertikalnite napregawa i slegawe mo`e da se grupirat vo dve grupi . Prvata grupa vo koja deformaciite se dovolno mali da ne predizvikat plasti~no te~ewe i vtorata grupa vo koja deformaciite se golemi i predizvikuvaat plasti~no te~ewe.
Problemite od prvata grupa mo`ata so zadovolitelna to~nost da se re{avaat so primenata na teorijata na elasti~nosta , dodeka problemite od vtorata grupa se re{avaat so primenata na teorijata na plasti~nost .
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta