Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Logistika uklanjanja ostataka procesa proizvodnje". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Универзитет у Источном Сарајеву
Саобраћајни факултет
Добој
школска: 2009/10
семинарски рад из предмета:Логистика у саобраћају
Teмa :
Логистика уклањања остатака процеса производње
студент: Ментори:
Lukic Dinko Др Марко Васиљевић доц.
Смјер:Поштански мр Зоран Ристикић, дипл.маш.инж.
Саобраћај
Група: А3
Садржај
Uvod .............................................................................................................3
1.ЛОГИСТИКА УКЛАЊАЊА ОСТАТАКА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ…………………………………………………………...4
1.1Логистика отпадних и повратних материјалних ресурса……………………….4-5
1.2 Отпад ………………………………………………………………………………..5
1.3. Комунални отпад…………………………………………………………………..5
1.4 Индустријски отпад…………………………………………………………………………………6
2.Рециклажа гума Производња линија………………………….6
2.1.Како се старе гуме могу искористити…………………………………………………..6-7
2.2,Рециклажа моторних уља………………………………………………………..7-8
3.Стратегије логистике отпадних и повратних материјала…9-10
3.1. Специфични подсистеми логистике отпадних и повратних материјалних ресурса………………………………………………………………………….10
3.2. Сакупљање и сортирање.................................................................................10-12
4. Транспорт.......................................................................................12-13
5.Складиштење.................................................................................13-14
6. Развој концепта логистике отпадних и повратних материјалних ресурса......................................................................................................14
7. Закључак..............................................................................................15
8.Литература.........................................................................................16
Увод
У уводу ћемо се упознати са појмом логистике уопште као и логистиком уклањања остатака процеса производње.Упознаћемо рад и начин који је логистика уклањања остатака процеса производње пронашла да огромне количине отпадних и повратних материјала учини корисним.
Екологија и заштита животне средине су све важнији фактор у коме се јавља и логистика уклањања остатака процеса производње,која својом прерадом материјала је направила велики корак у побољшању стандарда живота као и смањења загађења животне средине,који се људском непажњом све чешће налазе на зеленим површинама.
Видјет ћемо нове начине и примјере које је логистика уклањања остатака процеса производње пронашла за прераду сировина односно рециклажу и уједно погодан начин да се смање отпаци и смеће који су непотребни.
1. ЛОГИСТИКА УКЛАЊАЊА ОСТАТАКА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ
Логистика отпадних и повратних материјалних ресурса
Предузетницима је изузетно потребна логистика у научно-образовним институцијама државе. Не само на универзитетима већ и у основним и средњим школама. Школарце је неопходно учити основе о функционисању понуде и тражње. Треба да имају осећај о томе колико новац вреди.
Дo недавно менаџмент предузећа је што се тиче логистике био искључиво усмјерен на токове материјала који су директно били у функцији стварања нове вриједности: набавна, производна и дистрибутивна логистика. Процеси са отпадним и повратним материјалним ресурсима су имали другоразредни значај између осталог из због неадекватног односа друштва који се манифестовао не одговарајућом законском регулативом. Увођењем глобалног принципа “одрживости развоја” надлежности и одговорности правних лица у свјетским оквирима као глобалне политике у новије вријеме из основа мјењају однос према овим материјалима.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta