Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Adižesova teorija". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA
STRATEGIJSKI MENADŽMENT
TEMA:ADIŽESOVA TEORIJA
UVOD
Teoriju životnih ciklusa preduzeća I kako upravljati promjenama u preduzeću, Isak Adžes razvija I sprovodi u poslednjih trideset godina.Pomoću njih je moguće napraviti razliku između prirodnih I patoloških problema koji se javljaju u preduzeću I primjeniti odgovarajuće mjere koje ga vode ka Top formi.I teorija I principi daju objašnjenje zašto organizacije rastu, stare I umiru i šta se povodom toga može uraditi. Oni opisuju I analiziraju uobičajen put kojim organizacije prolaze dok rastu I optimalan put kojim bi trebalo da idu, da bi izbjegle probleme karakteristične za rast I starenje.
Ovo prošireno izdanje “životnih ciklusa preduzeća”, Isak Adižes je podijelio u tri dijela.Prvi dio opisuje ono što se dešava, odnosno ponašanje organizacije kroz faze životnog ciklusa na tipičnom putu, od Udvaranja do Top forme ka starenju u kraju životnog ciklusa preduzeća, kao I normalne I patološke probleme sa kojim se one susreću na tom putu.Drugi, analitički dio daje oruđa pomoću kojih se objašnjavaju razlozi zašto organizacije rastu I stare.Treći dio daje kratak opis intervencija koje je potrebno izvršiti da bi organizacija došla u Top formu.
Strateški menadžment kao disciplina nastaje sa brzim I korjenitim promjenama oko nas I u potpunosti zamjenjuje dotadašnje sisteme dugoročnog planiranja, odnosno donošenja odluka na osnovu iskustava u prošlosti.Potrebno je brzo donijeti ispravnu odluku.Postavlja se pitanje kako to učiniti.
Postoje zakoni, postoje pravila , koja ako ih se čovjek ili (organizacija) pridržava – napreduje,a ako ih odbaci, bilo iz neznanja ili uvjerenja, stagnira ili propada. Dakle, pravila postoje, svejedno je da li u njih vjerujete ili ne.
Ako poznajete pravila, postulate, zakone onda je ” pogled u budućnost” moguć.
Prema Adižesu, cilj strateškog menadžmenta jeste kako preduzeća odgovarajućom strategijom dovesti do Top forme, (optimalna tačka na krivoj životnog ciklusa) I tu ih zadržati.
Teza je sledeća: Ako se organizacija može kontinuirano može mjenjati na planski I kontrolisan način I da ostane sebi svojstvena uprkos promjenama , onda ona nikad neće umrijeti. Njen osnovni posao će se možda promjeniti ali ona kao takva može živjeti vječno.Slijedi kratak prikaz primjene metodologije životnog ciklusa u raznim oblastima ekonomije.
2.
UDVARANJE
Organizacija još nije rođena, ona postoji teka kao ideja. Naglasak je na idejama I mogućnostima koje nudi budućnost. U toku ovog perioda se monogo razgovara i malo akcije osnivač sve riješava. On prodaje svoju ideju o tome “ kako će nam super biti”.
Riješenost da se ideja ostvari gradi se iznutra, a u isto vrijeme ta se ideja testira na ostalima. Ovaj proces riješavanja praćen je ushićenjem.Entuzijazmom I emocijama.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta