Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Klasična teorija organizacije". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


ВИСОКА ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН,
ТЕХНОЛОГИЈА И МАНАЏМЕНТ
БЕОГРАД
Семинарски рад из предмета: Организација процеса производње
Тема: Класична теорија организације
Студент, бр. индекса:
Број освојених појена:________
Датум:________
Београд, 2010.
Садржај
1.Увод................................................................................3
2. Класична теорија организација...................................
2.1. Теорија знанствене организације рада................
2.2. Теорија административног управљања..................
2.3. Теорија бирократске организације..........................
3. Недостаци класичне теорије организације...............
4. Организационе структуре...........................................
4.1. Функционални модел.................................................
4.2. Дицизиони модел......................................................
5. Литература.....................................................................
1. Увод
Организација представља, један од основних подпроцеса глобалног процесауправлјанја предузећем или другом организацијом. То је друга фаза или подпроцес управљања, која следује након планирања и обухвата дефинисанје и формирање такве организације предузећа које омогућава реализацију планираних циљева и задатка постављених у фази планирања.
Организација значи дефинисање и успотављање оптималне комбинације људских и физичких ресурса, која ће омогућити ефикасно функционисање предузећа или друге прганизације. То је процес формирања организационе структуре предузећа, што подразумева поделу рада, групиање и повезивање појединих врста послова, делегирање овлашћења и одговрности у обављању послова и пројектовање комплетне структуре повезивања свих потребних ресурса у складу и функционалну целину.
Дефинисање организације предузећа подразумева да се ваљано организацију сви делови прдузећа и сви појединци, тако да могу што боље да обнове делегиране послове и задатке. Организација предузећа повезује све људске и физичке ресурсе у складну целину, која има могућности да функционише на најбољи начин. Улоге појединца су правилно одређене, задаци тачно дефинисани и додељени, начини обављања задатка су прописани, овашћења и одговорности длегирани и механизам је способан да ваљано функционише.[1]
2. Класична теорија организације
Класична теорија организације назива се још и теоријом знанственог управљања. Темељи класичних теорија организација су подела рада, хијерархија, структура и распон контроле. Три најважније, односно најутицајније, класичне теорије организације су:
Теорија знанствене организације рада ( Ф.W. Таулор).
Теорија административног уорављања (H. Fayoл).
Теорија бирократске организације (Max Weбeр).
2.1. Теорија знанствене организације рада
Таулор је отац знанствеме организације рада. Он је посматрао како његови људи раде, пратио њихово понашање и анализирао отворене радне резултате. Закључио је да људи не раде довољно делотворно.
Његов основни принцип темељио се на захтевању да се сваки посао, операција или процес морају детаљно простудирати, како би се одредио најбољи начин за њихово извршавање. То је зачетакстудија рада и студија времена :
Сваки посао се мора поделити на низ мањих појединачних делова или елемента, потом одредити најкраће потребно време за њихово извршавање.
Прво је израдио идеју задатка: Рад на темељу задатка представио је нови приступу односу на рад по команди или на дневни рад.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta